Innowacja w obszarze ładu korporacyjnego – ZPT- Zintegrowany Proces Tworzenia

ZPT – Zintegrowany Proces Tworzenia, czyli model zarządzania produktem i jego oddziaływaniem na społeczeństwo i środowiskowe.

W centrum Projektu ZPT stoi Produkt (kosmetyki chemia gospodarcza) i jego oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo. Zintegrowany Proces Tworzenia obejmuje 100% produktów marek Global Cosmed. Opracowane przez członków Rady ds. ESG Global Cosmed i członków poszczególnych Działów, przyjęty przez Zarząd, pomaga usystematyzować naszą wiedzę o oddziaływaniu Produktu na każdym etapie łańcucha wartości i wdrożyć́ mierzalne działania poprawiające jego impakt.

ZPT opisuje produkt z punktu widzenia 8 wymiarów istotnych z punktu widzenia konsumenta, klienta i zrównoważonego rozwoju. Każdy z wymiarów opisany jest poprzez konkretne działania a działania mierzone są̨ wskaźnikami (jakościowe i ilościowe). Co ważne, wiele z elementów funkcjonuje na styku różnych Działów i to połączone Zespoły odpowiadają̨ za wypracowanie optymalnych rozwiązań. Istotne jest to, by na końcu każdy z ponad 112 mln produktów wypuszczanych na rynku miał możliwie dużo pozytywnych odpowiedzi na Check liście ZPT dla Zespołów zadaniowych.